सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना

Nepal Water for Health (NEWAH)

Nepal Water for Health (NEWAH) is a national level non-governmental organization (NGO) that specializes in WASH (drinking water, sanitation and hygiene promotion). Established in 1992, it has been working actively to provide basic water and sanitation related services to poor communities; and in strengthening the capacity of local communities in sustaining these services and further utilize their potential to undertake other development initiatives as per their need. NEWAH operates in selective Rural/Urban Municipalities of Nepal through its two provincial offices located in Sindhuli, Bagmati Province and Baglung, Gandaki Province of the country with the support of over 100 professional staff.

Details / requirements:

सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशन मिति: २०८१ जेठ १४ )

यस नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा) का लागि आ.व २०८१⁄२०८२ को लागि तल उल्लेखित आवश्यक विविध सामाग्रीहरु तथा सेवाहरु आपुर्ती गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित विषयको कारोवार गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट इजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक रजिस्टर्ड फर्म/कम्पनी,आपुर्तीकर्ता एवम सेवा प्रदायकहरु बाट सुची दर्ताको रितपुर्वक दरखास्तर आवेदन आह्वान गरिएको छ ।

१) कार्यालय प्रयोजनका लागि मसलन्द तथा स्टेशनरि सामग्रीहरु

२) छपाई सम्बन्धि कार्य 

३) कम्पुटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन तथा विविध उपकरण तथा आवश्यक पार्ट पुर्जाहरु

४) उपकरण मर्मत कार्य (कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी, युपियस, टेलिफोन आदि

५) बिभिन्न स्वास्थ्य सन्देश तथा चित्र सहितको सेरामिक टायलहरु (Handicraft Ceramic Plaque)

६) Metal Plaques (Etched color printing in steel mat)

७) सामुहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना र स्वास्थ्य उपचार विमा 

८) संस्थाको अचल सम्पतीको (Fixed Assets) विमा सम्बन्धि कार्य 

९) कार्यालय प्रयोजनका चारपाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत सेवा

१०) कार्यालय प्रयोजनका मोटरसाइकल मर्मत सेवा

११) कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धि कार्य

१२) सुचना प्रविधि (IT) सम्बन्धि परामर्श सेवा 

१३) हवाइ टिकट (राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय) 

१४) इन्टरनेट सेवा

१५) Software update & Development Service

सुची दर्ता आवेदनको लागि http://newah.org.np/notice मा भएको TOR वमोजिम १० जुन २०२४ (२०८१ जेठ २८) कार्यालय समय वेलुकी ५ वजे भित्र तल उल्लेखित ठेगानामा पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।

Detailed Term of Reference (ToR) & Self Declaration can be downloaded from the following link:

https://drive.google.com/file/d/1RAraOE3r0qkrjNzcRTh1echuqWlbsAPV/view?usp=sharing

(सुचीदर्ताको आवेदन बुझाउने ठेगाना)

नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा)

प्रधान कार्यालय, लोहसाल काठमाण्डौ