Notice for Consultant

Social Awareness Concerned Forum (SAC) Banke

Detailed Job description / requirements:

Notice for Consultant

सुचना प्रकाशित मिती: २०७९/०२/०६गते

सामाजिक सचेतन सरोकार मञ्च (स्याक) नेपाल बाँकेले आ.ब.२०७७/०७८ मा प्लान इन्टरनेशनल नेपालसंगको साझेदारिमा संचालित सिकाइ परियोजना संचालन भइरहेको छ । यस परियोजना अन्तरगत Training Resource Manual for Education in Emergencies (EiE) and Deliver Training of Trainers (ToT) for Staffs को लागि ईजाजत प्राप्त फर्म/कम्पनी, आपूर्तिकर्ता र परामर्श दाताले प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र आफूले उपलब्ध गराउन सक्ने गरि तोकिएको रित पूर्वक तपसिलको ठेगानामा निवेदन पेश गर्न अनुरोध सहित सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । 

तपसिल

(क)  दक्ष जनशक्ति आपूर्ति ।

Development of Training Resource Manual for Education in Emergencies (EiE) and Deliver ToT for Staffs

आवश्यक पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 

१. फर्म दर्ता प्रमाण पत्रको छाँया प्रति । 

२. आ.ब.२०७७/०७८ कर चुक्ता प्रमाण पत्रको छाँया प्रति ।

३. मु.अ.कर (PAN -VAT) दर्ता प्रमाण पत्रहरुको प्रमाणित प्रतिलिपीहरु । 

४. सेवा प्रदायकहरुले आफूले उपलब्ध गराउने सेवा तथा वस्तुहरुको दरभाउको सुची । 

५. Training Resource Manual for Education in Emergencies (EiE) and Deliver ToT for Training को ToR यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

TOR को लागि तल उल्लेखित लिंकमा जानुहोस्:

https://drive.google.com/file/d/1HzvgBWEsalJzOvH5hwFpbyNWjVMCtqxV/view?usp=sharing

दरभाउपत्र पठाउने अन्तिम मिति र ठेगाना:

दरभाउपत्र र TOR माग गर्ने इमेल ठेगाना: sacnpj@gmail.com

दरभाउपत्र पठाउनु पर्ने अन्तिम मिति र समय: २०७९ जेष्ठ १२ गते दिउसो ४ बजे भित्र

TOR पठाउनु पर्ने मिति र समय: ०७९ जेष्ठ १२ गते  ५:३० वजे सम्म

रीत नपुगी वा म्याद नाघि प्राप्त भएका दरभाउ-पत्रलाई छनौट प्रक्रियामा समाहित गरिने छैन । प्राप्त दरभाउ-पत्रलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सर्व अधिकार संस्थामा नीहित हुनेछ ।

सामाजिक सचेतन सरोकार मञ्च (स्याक) नेपाल बाँके

शाखा कार्यालय गुलरिया बर्दिया

फोन न ०८१५५०८६९ ०८४-४२००७२

इमेल: sacnpj@gmail.com

Job Overview

Category Development and Project
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 20 May, 2022
Apply Before 26 May, 2022
City Banke