कनिष्ठ अधिकृत/व्यवस्थापन प्रशिक्षारï

Nepal Seva Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

Detailed Job description / requirements:

नेपाल सेवा लघà¥à¤µà¤¿à¤¤à¥à¤¤ वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ संसà¥à¤¥à¤¾

(नेपाल राषà¥à¤Ÿà¥à¤° बैंकबाट सà¥à¤µà¥€à¤•à¥ƒà¤¤ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ १० जिलà¥à¤²à¤¾ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° भà¤à¤•à¥‹ “घ” वरà¥à¤—को वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ संसà¥à¤¥à¤¾)

आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾

(पहिलो पटक पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ मिति २०७६/०४/०१)

यस संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ à¤à¤µà¤‚ लघॠवितà¥à¤¤ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® सञà¥à¤šà¤¾à¤²à¤¨ भà¤à¤•à¤¾ जिलà¥à¤²à¤¾ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤ शाखाहरà¥à¤•à¥‹ लागि समेत देहाय बमोजिमको करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤¹à¤°à¥ आवशà¥à¤¯à¤• भà¤à¤•à¥‹à¤²à¥‡ इचà¥à¤›à¥à¤• योगà¥à¤¯ उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤²à¥‡ यो सूचना पहिलो पटक पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ भà¤à¤•à¥‹ मितिले १५ (पनà¥à¤§à¥à¤°) दिनभितà¥à¤° इमेल ठेगााना nslbsl.hr@gmail.com मा आइपà¥à¤—à¥à¤¨à¥‡ गरी आवेदन पेश गरà¥à¤¨ यो विजà¥à¤žà¤¾à¤ªà¤¨ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ गरिà¤à¤•à¥‹ छ । इमेलबाट पठाà¤à¤•à¥‹ आवेदन समेतका पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¹à¤°à¥ पछि समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• गरà¥à¤¨à¥‡ समयमा लिई आउनॠपरà¥à¤¨à¥‡ छ । 

 

 à¤•à¥à¤°.संं

 à¤µà¤¿à¤œà¥à¤žà¤¾à¤ªà¤¨ नं.

 à¤ªà¤¦/शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€

आवशà¥à¤¯à¤• संखà¥à¤¯à¤¾

आवशà¥à¤¯à¤• नà¥à¤¯à¥‚नतम योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ 

 à¥§

 à¥§/०७६/७७

कनिषà¥à¤  अधिकृत

 à¤•à¥‡à¤¹à¥€

वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ वा वाणिजà¥à¤¯ शासà¥à¤¤à¥à¤° वा अरà¥à¤¥à¤¶à¤¾à¤¸à¥à¤¤à¥à¤° वा गà¥à¤°à¤¾à¤®à¤¿à¤£ विकास विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतà¥à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ गरी कमà¥à¤¤à¥€à¤®à¤¾ दà¥à¤ˆ वरà¥à¤· लघà¥à¤µà¤¿à¤¤à¥à¤¤ वा अनà¥à¤¯ वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ 

 à¥¨

 à¥¨/०७६/७७

वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ पà¥à¤°à¤¶à¤¿à¤•à¥à¤·à¤¾à¤°à¥à¤¥à¥€

 à¤•à¥‡à¤¹à¥€

वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ वा वाणिजà¥à¤¯ शासà¥à¤¤à¥à¤° वा अरà¥à¤¥à¤¶à¤¾à¤¸à¥à¤¤à¥à¤° वा गà¥à¤°à¤¾à¤®à¤¿à¤£ विकास विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतà¥à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ भà¤à¤•à¥‹ 

 à¥©

 à¥©/०७६/७७

व.सहायक/सहायक 

 à¤•à¥‡à¤¹à¥€

वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ वा विजà¥à¤žà¤¾à¤¨ विषयमा १०+२ वा सो सरहको परीकà¥à¤·à¤¾ उतà¥à¤¤à¥€à¤°à¥à¤£ गरी लघà¥à¤µà¤¿à¤¤à¥à¤¤ वा अनà¥à¤¯ वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¥€à¤®à¤¾ à¤à¤• वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ 

 

वाञà¥à¤›à¤¨à¤¿à¤¯ योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾: à¤‰à¤•à¥à¤¤ पदहरà¥à¤•à¥‹ लागि उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ उमेरको हद दरखासà¥à¤¤ पेश गरà¥à¤¨à¥‡ अनà¥à¤¤à¤¿à¤® दिनमा विजà¥à¤žà¤¾à¤ªà¤¨ नं १/०७६/७७ र २/०७६/७७ को लागि महिला उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤•à¥‹ हकमा २१ वरà¥à¤· पूरा भै ४० वरà¥à¤· ननाघेको र पà¥à¤°à¥à¤· à¤‰à¤®à¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ हकमा २१ वरà¥à¤· पूरा भै ३५ वरà¥à¤· ननाघेको हà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡à¤› । साथै विजà¥à¤žà¤¾à¤ªà¤¨ नं ३/०७६/७७ को लागि महिला उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤•à¥‹ हकमा १८ वरà¥à¤· पूरा भै ४० वरà¥à¤· ननाघेको र पà¥à¤°à¥à¤· उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ हकमा १८ वरà¥à¤· पूरा भै ३५ वरà¥à¤· ननाघेको हà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡à¤› । आवेदक नेपाली नागरिक भै कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥‚टर (अफिस पà¥à¤¯à¤¾à¤•à¥‡à¤œ), इमेल/इनà¥à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤Ÿ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥€ तालिम पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ गरेको हà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡à¤› ।

दà¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿà¤µà¥à¤¯: निवेदनसाथ शैकà¥à¤·à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤°à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤²à¤¿à¤ªà¤¿, अनà¥à¤­à¤µ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥€ पतà¥à¤°à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤²à¤¿à¤ªà¤¿ र फोटो सहितको वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त विवरण (बायो डाटा) बà¥à¤à¤¾à¤‰à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡à¤› । साथै तोकिà¤à¤•à¥‹ समयमा रीतपूरà¥à¤µà¤•à¤•à¥‹ दरखासà¥à¤¤ नआà¤à¤•à¤¾ उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤•à¥‹ आवेदन सà¥à¤µà¤¤à¤ƒ रदà¥à¤¦ हà¥à¤¨à¥‡à¤› । पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ निवेदनहरà¥à¤®à¤§à¥à¤¯à¥‡à¤¬à¤¾à¤Ÿ उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ छनौट सूची तयार गरà¥à¤¨à¥‡, पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ आवेदन मधà¥à¤¯à¥‡à¤¬à¤¾à¤Ÿ केही वा सबै आवेदन रदà¥à¤¦ गरà¥à¤¨à¥‡ समà¥à¤ªà¥‚रà¥à¤£ अधिकार यस वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ संसà¥à¤¥à¤¾à¤®à¤¾ निहित रहनेछ । संसà¥à¤¥à¤¾à¤®à¤¾ नियà¥à¤•à¥à¤¤ करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤²à¥‡ पाउने सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ र सेवाका शरà¥à¤¤ यस संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियम अनà¥à¤¸à¤¾à¤° तोकिठबमोजिम हà¥à¤¨à¥‡à¤› ।

समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• ठेगानाः

नेपाल सेवा लघà¥à¤µà¤¿à¤¤à¥à¤¤ वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ संसà¥à¤¥à¤¾ लि.

फटकशिला, सिनà¥à¤§à¥à¤ªà¤¾à¤²à¥à¤šà¥‹à¤• 

फोन नं. १६२०४७०७

Job Overview

Category Development and Project
Openings Few
Position Level Full Time
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 17 Jul, 2019
Apply Before 31 Jul, 2019
City Kavre