कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना

HURENDEC

Detailed Job description / requirements:

 कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०८/०८)

मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक) नेपाल, कालिकोटले HELVETAS Swiss Inter cooperation Nepal USAID को आर्थिक सहयोगमा संचालित एकिकृत जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम (WARMP)  र (BHAKARI) परियोजना अन्तर्गत कार्यालय प्रयोजनका लागि तपशिल बमोजिमका सामग्रीहरु खरिद गर्नुपर्ने भएकोले उल्लेखित सामग्री आपूर्ती गर्न इच्छुक अधिकृत विक्रेता, आपुर्तिकर्ता तथा बितरकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ५ दिन भित्र तपसिलको शर्तहरुको अधिनमा रही दरभाउ पत्र पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

दरभाउ पत्र सम्बन्धि शर्तहरुः

१. दरभाउ पत्रसाथ संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुः 

 • कर चुक्ताको प्रमाण पत्र (२०७७/०७८) को प्रतिलिपि
 • भ्याट दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • घरेलु/वाणिज्य दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 

२.  ढुवानी/आपूर्तिका शर्तहरुः

 • सम्पुर्ण सामाग्रीहरु खरीद आदेश पाएको मितिले ४ दिन (यथासक्य चाडो) भित्र अनिवार्य रुपमा  मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक) नेपाल कालिकोटको मुख्य अफिस मान्म सम्म सप्लाई र ढुवानी गर्नुपर्ने छ । उक्त सामाग्रीहरु ढुवानी गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सप्लायर स्वयंले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
 • सामाग्रीहरुको विवरण तल दिइएको लिंकबाट डाउनलोड गर्न सकिने छ ।
 • दरभाउ पत्र पठाउदा दिइएको पिडिएफ (PDF) फाइललााई पासवर्डले लक गरी वा पासवर्ड नभई खोल्न नमिल्ने गरी पठाउनु पर्ने छ, अन्यथा मान्य हुने छैन । 
 • पिडिएफ (PDF) भन्दा फरक एप्लिकेशन (Application)  प्रयोग गरी पेश भएको दरभाउ पत्र मान्य हुने छैन । 
 • म्याद नाघी प्राप्त भएका वा रीत नपुगेका दरभाउ पत्रहरु मान्य हुने छैन र दरभाउ पत्र रद्द गरिनेछ । 
 • तोकिएको समय भन्दा पछाडी पेश भएका दरभाउ पत्र मान्य हुने छैन र दरभाउपत्र रद्द हुनेछ । 
 • तोकिएको समय भन्दा अगाडी वा पछाडी पेश भएका पासवर्ड मान्य हुने छैन ।
 • सामाग्रीहरुको दरभाउ उल्लेख गर्दा अंक र अक्षर बीच फरक परेमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइने छ । केरमेट वा टिपेक्स लागेकोे अंक मान्य हुने छैन र दरभाउ पत्र रद्द गरिनेछ ।
 • दरभाउ पत्रमा उल्लेख गरिएका सम्पुर्ण सामाग्रीहरुको दररेट पेश गर्नु पर्नेछ । यदि कुनै सामग्रीको दररेट उल्लेख नगरेमा त्यस्ता दरभाउ पत्र रद्द गरिने छ ।
 • यदी संस्थालाई थप सामाग्री आवश्यक भएमा १५ दिन भित्र थप अडर गर्न सक्ने छ । थप अडर गर्दा सप्लायरले सोही दररेटमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
 • सामाग्री उपलब्ध गराउदा दिईएको स्पेसिफिकेशन अनुसारको गुणस्तर नभएमा सामाग्री बुझ्न मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक) नेपाल कालिकोट वाध्य हुने छैन र स्पेसिफिकशन अनुसारको सामाग्री पुनः उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । पुनःसप्लाई तथा ढुवानी गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लोड/अनलोड तथा अन्य खर्च सप्लायर स्वयम्ले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

३. भूक्तानीः 

 • संलग्न विवरण बमोजिमको सम्पुर्ण सामाग्रीहरु उल्लेखित शर्तहरु पालना गरी पूर्ण रुपमा प्राप्त भइ सकेपछि मात्रै भुक्तानी गरिनेछ ।

४. दरभाउ पत्र पठाउने अन्तिम मिति र ठेगानाः 

 • दरभाउ पत्र र पासवर्ड पठाउनु पर्ने इमेल ठेगाना: hurendec.procurement@gmail.com 
 • दरभाउ पत्र पठाउनु पर्ने अन्तिम मिति र समयः २०७८ मंसिर १२ गते दिउसो ४ बजे भित्र
 • पासवर्ड पठाउनु पर्ने मिति र समय: २०७८ मंसिर १२ गते दिउसोे ४ः३० बजे देखी ५ः३० वजे सम्म 

५.  माग गरीएका सामाग्रीहरु अन्यन्त जरुरी भएकाले दरभाउ पत्रमा उल्लेख गरिएका सामाग्रीहरुको दुवानी गर्ने समयलाई मध्येनजर गरी पूर्ण वा आंशिक रुपले खरीद आदेश दिने अधिकार यस कार्यालयलाई निहित हुनेछ ।

६.  दरभाउ पत्र पूर्ण वा आंशिक रुपले स्वीकृत गर्ने वा रद्द गर्ने अधिकार मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक) नेपाल, कालिकोटमा निहित रहनेछ ।

७.  यस बाहेक थप जानकारी आवश्यक परेमा तल उल्लेखित सम्पर्क नम्बरहरुमा कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न  सकिनेछ ।

मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक) नेपाल

मान्मा, कालिकोट

इमेल: hurendec.procurement@gmail.com, फोन न. ०८७–४४०१५२ 

Job Overview

Category Development and Project, Expression of Interest
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 24 Nov, 2021
Apply Before 28 Nov, 2021
City Kalikot