सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना

Bagmati Welfare Society Nepal(BWSN)

Bagmati Welfare Society Nepal (BWSN), a non-governmental Organization, is implementing Disaster Risk Management and Humanitarian Preparedness and Water Sanitation and Hygiene Promotion HIV and TB related projects funded by numerous donors . We have been working in numerous districts of Terai region

Detailed Job description / requirements:

बागमती सेवा समाज नेपाल

हरिवन–११, सर्लाही

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/२९

यस संस्थाद्वारा विभिन्न दातृनिकाय तथा साझेदार संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा संचालित विभिन्न परियोजनाहरु अन्तर्गत परियोजनाको गतिविधिहरु झल्कीनेगरी श्रव्य दृश्य भिडियो/डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने सम्बन्धी सेवा खरिदको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आवहान गरिन्छ । 

प्याकेजबोलपत्र नं.विवरणवोलपत्र पेश गर्ने तरिका
१.BWSN-01–2077/78
श्रव्य दृश्य भिडियो/डकुमेन्ट्री निर्माण
हार्ड कपी दाखिला मात्र ।

 १.   यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र ईच्छुक ईजाजत प्राप्त संस्थाले दर्ता प्रमाण पत्र, मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को करचुक्ता प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संस्थाबाट उपलब्ध गराइने कार्य बिवरण (TOR) बिवरणहरु भरी बुझाउनुपर्नेछ ।

२.  वोलपत्र सम्बन्धी कागजात रीतपूर्वक भरी प्रत्येक पानामा सही गरी शिलबन्दी गरी बागमती सेवा समाज नेपालको कार्यालय हरिवनमा मिति २०७७/१०/०६ गते दिनको ५ बजेभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।

३.  बोल पत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिको भोली पल्ट बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा यस संस्थाको कार्यालयमा बोलपत्रहरु खोलिने छ । बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।

४.  बोलपत्र खरीद गर्ने र पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने दिन माथि उल्लेख गरिको मिति र समयमा बोलपत्र खरीद गर्ने र पेश गर्ने अन्तिम मिति कायम हुनेछ । 

५.  बोलपत्रदाता कालो सूचिमा नपरेको हुनु पर्नेछ । साथै प्रस्तावित खरीद कार्यसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको वा पेशा वा यावसाय सम्बन्धी कसूरमा कुनै सजाय नपाएको भनी हुनु पर्नेछ ।

६.  बोलपत्र सम्बन्धी थप अन्य कुनै जानकारी आवश्यक भएमा यस संस्थाको आर्थिक प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

७.  कुनै वा सबै बोलपत्र, पुरै वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार खरिद समितिमा निहित रहने छ ।

८.  यस सूचनामा उल्लेख गरिएका कुराहरू यसै सूचना बमोजिम र अन्य आवश्यक कुराहरूको हकमा यसै संस्थाको खरिद नियमावलि २०६९ को छैठौं संशोधित–२०७७ तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

सम्पर्कको लागि 

फोन नं. ०४६—५३०५०१

मो. न.: ९८४५२९८९०५

ईमेलः  crishna1banjara@gmail.com    

Job Overview

Category Expression of Interest
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 13 Jan, 2021
Apply Before 19 Jan, 2021
City Terai Region