सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

Bagmati Welfare Society Nepal(BWSN)

Bagmati Welfare Society Nepal (BWSN), a non-governmental Organization, is implementing Disaster Risk Management and Humanitarian Preparedness and Water Sanitation and Hygiene Promotion HIV and TB related projects funded by numerous donors . We have been working in numerous districts of Terai region

Detailed Job description / requirements:

वागमती सेवा समाज नेपाल

हरिवन ११, सर्लाही

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/११/११

वागमती सेवा समाज नेपाल (BWSN) सर्लाहीद्धारा Oxfam in Nepal  को सहयोगमा सर्लाही जिल्ला हरिपुर न. पा. ९, पिडारीमा सञ्चालित Safe Water for Poor Rural Community of Southern Terai  अन्तर्गत निर्माणाधिन खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक तपसिल बमोजिमका सेडल फेरुल लगायतका सामग्रीहरु (बिस्तृत विवरण बोल पत्र फारममा दिइनेछ) को खरिद कार्य ठेक्कापट्टाको माध्यमबाट गराउनु पर्ने भएकोले फर्म दर्ता सहितको इजाजत प्राप्त इच्छुक ब्यवसायी फर्महरुले निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रीतपुर्वकको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानका लागि योे सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

शर्तहरु

१.   बोलपत्र फाल्गुन ११, २०७७ देखी फाल्गुन १७, २०७७ सम्म वागमती सेवा समाज नेपाल  (BWSN) सर्लाहीको कार्यालय हरिवन सर्लाहीवाट उपलब्ध हुनेछ ।

२.   प्राप्त गरेको बोलपत्रमा फर्मदर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र र अघिल्लो आ. ब. ०७६।०७७ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रका प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न गरी बोलपत्र २०७७ फाल्गुन १७ गते कार्यालय समय भित्र सिलबन्दी गरी बुझाउनु पर्नेछ । यसरी बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिमा बिदा परेमा दर्ता कार्य सो दिनको भोली पल्ट गर्न सकिनेछ । 

३.   वोलपत्रमा आफुले कवोल गरेको दररेट अङ्क र अक्षरमा स्पष्ट गरि पेश गर्नु पर्ने छ । अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिईने छ ।

४.   बोलपत्रमा उल्लेखित Specification को दररेट सबै भरेको हुनु पर्नेछ ।

५.   प्राप्त भएको सिलबन्दी बोलपत्रको प्रस्तावहरु मिति: २०७७ फाल्गुन १८ गते बिहान ११ बजे संस्थाको कार्यालय हरिवन सर्लाहीमा बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीहरुको रोहबरमा खोलिनेछ । तर उक्त समयमा बोलपत्र दाता वा निजको कुनै पनि प्रतिनिधी उपस्थित नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन । 

६.   प्राप्त वोलपत्र पुर्ण वा आंशिक रुपमा कुनै कारण नदिई अस्विकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थामा सुरक्षित रहने छ । साथै रित नपुगेको तथा समयमा प्राप्त नभएको वोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन । 

७.   वोलपत्र सम्वन्धी अन्य जानकारीहरु बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ । साथै थप जानकारीहरु आवश्यक भएमा मिति २०७७ फाल्गुन १६ गते सम्ममा कार्यालय समय (बिहान १० देखि ५ बजे) भित्र यस संस्थामा सम्पर्क गरी बुझ्न सकिने छ ।

८.   शर्त नं. २ अनुसार बुझाइने रीतपूर्वकको बोलपत्रहरु संस्थाको प्रधान कार्यालय हरिवन ११, सर्लाहीमा बुझाउनुपर्नेछ । 

तपसिल  

क्र. सआवश्यक सेवा तथा सामाग्रीपरिमाणकैफियत
बिभिन्न साइजका सेडलहरु८८१ थान
जि.एम. फेरुल७४० थान
HDPE Pipe (20 MM, PE 100, PN 16)
२९६० रनिंग मिटर
GI Union
७४० थान
Thread Tape
३७० थान

वागमती सेवा समाज नेपाल 

हरिवन ११, सर्लाही
फो. नं. ०४६ ५३०५०१, ९८५२०२८२२९ 
email: safewater.bwsn@gmail.com

Job Overview

Category Development and Project, Expression of Interest
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 23 Feb, 2021
Apply Before 01 Mar, 2021
City Sarlahi