कम्प्यूटर ल्यावको लागि फर्निचर सामाग्रीहरूको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Progressive Youth Society, Chainpur Bajhang

Details / requirements:

कम्प्यूटर ल्यावको लागि फर्निचर सामाग्रीहरूको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Progressive Youth Society (PYS), Bajhang

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८१/०२/२२

विषय: कम्प्यूटर ल्यावको लागि फर्निचर सामाग्रीहरुको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

World Vision International Nepal (WVI Nepal)प्रगतीशिल युवा समाज (PYS) बझाङ्गको साझेदारीमा सञ्चालित Technology Embedded Learning Opportunity for Students (TELOS) परियोजना अन्तरगत ८ वटा विद्यालयहरूको कम्प्यूटर ल्यावका लागि तपशिल बमोजिमका बसाई व्यवस्थापन सामाग्रीहरू खरिद गनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित कार्यको इजाजत प्राप्त, मुल्य अभिवृद्घि कर वा आन्तरिक राजश्व कार्यलयमा दर्ता भई स्थाई लेखा नम्बर प्राप्त र यस आ.व.को अध्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएका फर्महरूले उल्लेखित विवरण अनुसार सामाग्रीहरूको दरभाउ सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन (२०८१/०३/०५ गतेको ५ बजे भित्र) प्रगतिशील युवा समाज बझाङ्गको कार्यालयमा तल उल्लेखित सम्पुर्ण कागजातहरू समावेश गर्नुपर्ने छ । दरभाव पत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन विदा पर्न गएमा अर्को दिन मान्य हुनेछ ।

S.N

Item

Detail Specification

Unit

Qty

1

Teacher Chair

Wooden Chair Size: Hight (including top rail): 3' Seat Length: 1' 8" Height till Arm: 2' 2", Material: Saal/Sisam wood with Painting

Pcs

8

2

Teacher Table

Teacher's Table Size: Length: 3' 7", Width: 2', Height: 2' 6" Material: 12 mm Plywood, Blue Color sanmaika & wood with painting

Pcs

8

3

Long Table

Long size table Size: Length: 7' Width: 3' 1" Height: 2' 6", Material: 12 mm Plywood, Blue Color sanmaika & wood with painting

Pcs

28

4

Small Table

Small table Size: Length: 5' Width: 1' 11" Height: 2' 6", Material: 12 mm Plywood, Blue Color sanmaika & wood with painting

Pcs

12

5

Long Bench

Long bench size: Length: 4' 6" Width: 1' 1" Height: 1' 6" Material: 12 mm Plywood, Blue Color sanmaika & wood with painting

Pcs

12

6

Small Bench

Small Bench Size: Length: 3' 3" Width: 1' 1" Height: 1' 6", Material: 12 mm Plywood, Blue Color sanmaika & wood with painting

Pcs

112

7

Battery Box

Wooden Double cabinet battery /inverter box Size: cabinet top Height: 13" Length: 12" Width: 2' 2" Size: Length: 2,2" Width: 1'4" Height: 1' 10" Material: 12 mm Plywood & Blue Color sanmaika

Pcs

8

संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरू:

    १) फर्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

    २) स्थायी लेखा/भ्याट नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

    ३) कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

    ४) सही छाप गरेको स्व–घोषणा पत्र

    ५) सही छाप गरेको आचांर सहीता

    ६) सही छाप गरेको दरभाउ पत्र

तपशिल

Links for Quotation form, Code of conduct, Self-Declaration & Furniture Guideline:

Lab Furniture RFQ.xlsx

Furniture Guide Line.pdf

Self Declaration Latter_Sample Format.pdf

Supplier Code of Conduct in Nepali.pdf

विस्तृत जानकारी तथा दरभावपत्र पेश गर्नका लागि सम्पर्क

pys.procurement21@gmail.com

९८६८७४९९८२

Overview

Category Development and Project, Expression of Interests, Tender Notice, Bid
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details
Education Please check details
Posted Date 03 Jun, 2024
Apply Before 19 Jun, 2024
City Bajhang