Community Human Resource Development Program

Community Human Resource Development Program
सामुदायिक जनशक्ति विकास कार्यक्रम (Community Human Resource Development Programme-CHURDEP) सामाजिक विकासको भावनाबाट प्रेरित स्थानिय समुदाय संगठित भई खोलिएको विशुद्ध गैह्र सरकारी संस्था हो । यो संस्था २०४८ सालमा स्थापना भई ओख्रेनी गा.वि.स. वडा नंं. ६ गोल्माटारबाट आफ्नै बलबुता र स्थानिय श्रोत साधनबाट सामाजिक विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
सुरु गरि २०५१ सालबाट कानुनी रुपमा सञ्चालन भएको हो ।

click here to view more company profile...
Go to Top