Project Coordinator/ Business Support Officer/ EDF

Gorkha Udhyog Banijaya Sangh

Detailed Job description / requirements:

गोरखा उदà¥à¤¯à¥‹à¤— वाणिजà¥à¤¯ संघको करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ सूचना

पहिलो पटक पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ मिति: २०७६ आशà¥à¤µà¤¿à¤¨ ५ गते आईतवार

गोरखा उदà¥à¤¯à¥‹à¤— वाणिजà¥à¤¯ संघले संयà¥à¤•à¥à¤¤ अधिराजà¥à¤¯ (UK) को अनà¥à¤¤à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ विकास नियोग (DFID) को सहयोगमा Mott MacDonald ले कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¯à¤¨ गरेको पूरà¥à¤£à¤¿à¤®à¤¾ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®à¤•à¥‹ नीजि कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° विकास अनà¥à¤°à¥à¤¤à¤—त संचालित कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¯à¤¨à¤•à¤¾ लागि निमà¥à¤¨à¤¾à¤¨à¥à¤¸à¤¾à¤°à¤•à¥‹ पदपà¥à¤°à¥à¤¤à¤¿ गरà¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡ भà¤à¤•à¤¾à¤²à¥‡ योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ पà¥à¤—ेका इचà¥à¤›à¥à¤• नेपाली नागरिकहरà¥à¤¬à¤¾à¤Ÿ वितृत वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त विवरण (Bio-Data) र शैकà¥à¤·à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£ पतà¥à¤° सहित दरखासà¥à¤¤ आवà¥à¤¹à¤¾à¤¨ गरिनà¥à¤› ।

१. पदः– कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® संयोजक (१ जना)

योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ :– मानà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤ªà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ शैकà¥à¤·à¤¿à¤• संसà¥à¤¥à¤¾à¤¬à¤¾à¤Ÿ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ /अरà¥à¤¥à¤¶à¤¾à¤¸à¥à¤¤à¥à¤° /समाजशासà¥à¤¤à¥à¤° वा समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• उरà¥à¤¤à¤¿à¤£ गरि परियोजना संयोजन तथा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ३ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ अनà¥à¤­à¤µ हाà¤à¤¸à¤¿à¤² गरेको । समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ बिषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¥‹à¤¤à¥à¤¤à¤° गरेकालाई बिशेष पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾ दिइने छ । उदà¥à¤¯à¤®à¤¶à¥€à¤²à¤¤à¤¾à¤µà¤¿à¤•à¤¾à¤¸, सारà¥à¤µà¤œà¤¨à¤¿à¤• निति समà¥à¤¬à¤¾à¤¦, नेपाली तथा अà¤à¤—à¥à¤°à¥‡à¤œà¥€à¤®à¤¾ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¬à¥‡à¤¦à¤¨ /पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µ लेखन, पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤à¥€à¤•à¤°à¤£ सीप तथा निजी कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° विकास समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤°à¥€à¤• जà¥à¤žà¤¾à¤¨, कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤°à¤®à¤¾ Microsoft Word, Excel, PowerPoint मा रामà¥à¤°à¥‹ दखà¥à¤–ल भà¤à¤•à¥‹ साथै मोटरसाईकलको सवारी अनà¥à¤®à¤®à¤¤à¥€ पतà¥à¤° भà¤à¤•à¥‹ हà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡à¤› ।

२.पद :– वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯ सहायता अधिकृत (सहायता डेसà¥à¤• अधिकृत) (१ जना)

योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ :– मानà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤ªà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ शैकà¥à¤·à¤¿à¤• संसà¥à¤¥à¤¾à¤¬à¤¾à¤Ÿ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ /अरà¥à¤¥à¤¶à¤¾à¤¸à¥à¤¤à¥à¤° /समाजशासà¥à¤¤à¥à¤°à¤¬à¤¾à¤Ÿ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ बिषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• उरà¥à¤¤à¤¿à¤£ भई वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯ विकास कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ३ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ । उदà¥à¤¯à¥‹à¤— दरà¥à¤¤à¤¾ तथा नविकारण, करका पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ बिषयमा उदà¥à¤¯à¤®à¥€à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ सहजिकरण गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ । नेपाली तथा अà¤à¤—à¥à¤°à¥‡à¤œà¥€à¤®à¤¾ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¬à¥‡à¤¦à¤¨ /पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µ लेखन, कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤°à¤®à¤¾ सूचना तथा लेखा अदà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤§à¤¿à¤• गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ र Microsoft Word, Excel, PowerPoint मा रामà¥à¤°à¥‹ दखà¥à¤–ल भà¤à¤•à¥‹ साथै मोटरसाईकलको सवारी अनà¥à¤®à¤¤à¥€ पतà¥à¤° भà¤à¤•à¥‹ हà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡à¤› ।

३. पद :– उदà¥à¤¯à¤® विकास सहजकरà¥à¤¤à¤¾ (२ जना)

योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ : à¤‰à¤¦à¥à¤¯à¤® बिकास सहजकरà¥à¤¤à¤¾ (ई.डि.à¤à¤«) सà¥à¤¤à¤° २ वा ३ को कोरà¥à¤¸ पà¥à¤°à¤¾ गरि पà¥à¤°à¤¾à¤¬à¤¿à¤§à¤¿à¤• शिकà¥à¤·à¤¾ तथा बà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• तालीम परिषद (सीटीईभीटी) अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤—तको राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ सीप परीकà¥à¤·à¤£ समिति (NSTB)बाट पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤¿à¤¤ र २ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ वा मानà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤ªà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ शैकà¥à¤·à¤¿à¤• संसà¥à¤¥à¤¾à¤¬à¤¾à¤Ÿ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ककà¥à¤·à¤¾ १२ उतिरà¥à¤£ गरि उदà¥à¤¯à¤® विकास तथा जीबिकोपारà¥à¤œà¤¨ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ परियोजनामा कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ पनि ३ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ रहेको । सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• उरà¥à¤¤à¤¿à¤£ गरेकालाई बिशेष पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾ दिइने छ । सञà¥à¤šà¤¾à¤° तथा सहजीकरणमा र बà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• योजना निरà¥à¤®à¤¾à¤£à¤®à¤¾ रामà¥à¤°à¥‹ सिप र जà¥à¤žà¤¾à¤¨ भà¤à¤•à¥‹ Microsoft Word, Excel को जà¥à¤žà¤¾à¤¨ भà¤à¤•à¥‹ ।

तलब सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ :– योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾, दकà¥à¤·à¤¤à¤¾ र अनà¥à¤­à¤µà¤•à¥‹ आधारमा आपसी सहमतिमा तय गरिने छ ।

छनोट पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ :– सरà¥à¤Ÿà¤²à¤¿à¤¸à¥à¤Ÿ, लिखित, अनà¥à¤¤à¤°à¤µà¤¾à¤°à¥à¤¤à¤¾ र पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—ातà¥à¤®à¤• परीकà¥à¤·à¤¾

दरखासà¥à¤¤à¤•à¥‹ साथमा हालसालै खिचेको पासपोरà¥à¤Ÿ साईजको फोटो, निवेदन, वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त विवरण, शैकà¥à¤·à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£–पतà¥à¤° र अनà¥à¤­à¤µ खà¥à¤²à¥à¤¨à¥‡ कागजातहरà¥à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤²à¤¿à¤ªà¤¿ समेत संलगà¥à¤¨ गरà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡ छ ।

दरखासà¥à¤¤ बà¥à¤à¤¾à¤‰à¤¨à¥‡ अनà¥à¤¤à¤¿à¤® मिति :२०७६ असोज १६ गते कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ समय ५.०० बजे भितà¥à¤° ।

थप जानकारीका लागि

गोरखा उ.वा.संघ, गोरखाको पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨ कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯, गोरखा नगरपालिका वारà¥à¤¡.न. ६, छहरे गोरखा

समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• फोनः ०६४–४२०१५६ र ०६४–४२११५६

दरखासà¥à¤¤ पेश गरà¥à¤¨à¥‡ ठेगानाः

पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¤•à¥à¤· उपसà¥à¤¥à¤¿à¤¤ भई गोरखा उदà¥à¤¯à¥‹à¤— बाणिजà¥à¤¯ संघको सचिवालय वा ईमेल मारà¥à¤«à¤¤ तलको ठेगानामा पनि पठाउन सकिने छ ।

gorkhacci@gmail.com

नोट :– सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ योगà¥à¤¯ उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°, महिला, दलित आदिबासी जनजाती, मधेशी, फरक कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¤¾ सकà¥à¤·à¤® बà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤²à¤¾à¤ˆ विषेश पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾ दिईनेछ । रितपà¥à¤°à¥à¤µà¤• पेश नभà¤à¤•à¤¾ निवेदनहरà¥à¤²à¤¾à¤ˆ छनौट पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤®à¤¾ समावेश गरीने छैन । साथै टेलिफोन समà¥à¤°à¥à¤ªà¤•à¤²à¤¾à¤ˆ पà¥à¤°à¥‹à¤¤à¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¨ गरीà¤à¤•à¥‹ छैन । छोटो सà¥à¤šà¤¿à¤®à¤¾ परेका उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤²à¤¾à¤ˆ मातà¥à¤° लिखित, मौखिक तथा पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—ातà¥à¤®à¤• परीकà¥à¤·à¤¾à¤•à¤¾ लागी समà¥à¤°à¥à¤ªà¤• गरीनेछ । छनौट समà¥à¤µà¤¨à¥à¤§à¤¿ अनà¥à¤¤à¤¿à¤® निरà¥à¤£à¤¯ गोरखा उदà¥à¤¯à¥‹à¤— वाणिजà¥à¤¯ संघको हà¥à¤¨à¥‡ छ ।

Job Overview

Category Development and Project
Openings 4
Position Level Full Time
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 22 Sep, 2019
Apply Before 03 Oct, 2019
City