Hot Jobs

More

Application Deadline

Thu, 14 Nov 2019

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
 • Company: Rukmeli Samaj
 • Industry: Non Governmental Organization (NGO)
 • Address: Rukum
Job Overview
 • Development
 • Full Time
 • Please check vacancy details.
 • 7
 • Please check vacancy details
 • Far-Western Region

Detailed Job Description / Requirements

कर्मचारी आवश्यकता

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६/०६/२८ गते

Federal Ministry of Economic and Cooperation Development (BMZ) terre des hommes Germany को आर्थिक सहयोगमा रुकुमेली समाज विकास केन्द्र रुकुमको र मानव अधिकार,वातावरण विकास अभियान अनुसन्धान केन्द्र नेपाल (हुरेडकार्स) नेपाल, रुकुमको सयूक्त कार्यान्वयनमा दोश्रो चरण अन्र्तगत रुकुम पुर्व जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका र भुमे गाउँपलिकामा सञ्चालन हुन गइरहेको Food Security and Strengthening resillience to the food crisis through site- appropriate agriculture in  marginized communities in the Himalayas को लागि तपशिल बमोजिमको कर्मचारीको आवश्यकता परेकोले योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन सहित संक्षिप्त व्यैयक्तिक (वायोडाटा) विवरण संलग्न राखि सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र (मिति २०७६/०७/०४ गते) कार्यालय समयम भित्र पेश गर्न यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल

आवश्यक कर्मचारी

१.परियोजना संयोजक (Project Coordinator)

क) आवश्यक संख्या: एक) जना

ख) तह: अधिकृत स्तर सातौ

ग) उमेर: २५ बर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको ।

घ) आवश्यक योग्यता तथा अनुभवः

 • स्नातकोत्तर तह उतर्णि गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा (कार्यक्रम व्यवस्थापन, सामाजिक परिचालन, जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, खाद्ध सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको ।
 • समन्वय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुभव तथा क्षमता भएको ।
 • तथ्यांक र सूचनाहरुको विश्लेषण गरी प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।
 • तालीम, अन्तर्कृया, छलफल संचालन गर्न तथा परामर्श दिन सक्ने ।
 • अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा रिर्पोट तयार गर्न सक्ने ।
 • कम्प्युटर सम्वन्धी राम्रो ज्ञान (Msword, Excel, PowerPoint, Email and Internet)भएको ।

ङ) सेवा, सुविधा तथा तलवभत्ता: संस्थाको नियमानुसार

च) विदाः संस्थाको नियमानुसार

छ) कार्यक्षेत्र: कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्र ( भुमे गाउँपालिका र सिस्ने गाउँपालिका रुकुम पुर्व)

ज) सेवाको किसिम: करार

२.बन संयोजक(Forest Coordinator)

क) आवश्यक संख्या: एक) जना

ख) तह: अधिकृत स्तर छैटौ

ग) उमेर: २५ बर्ष पुरा भइ ४५ बर्ष ननाघेको ।

घ) आवश्यक योग्यता तथा अनुभवः

 • बन विज्ञान विषयमा स्नातक तह उतर्णि गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्ष कार्य अनुभव भएको वा बन विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा मा १ वषर्को कार्य अनुभव भएको ।
 • समन्वय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुभव तथा क्षमता भएको
 • तालिम, अन्तरक्रिया, छलफल संचालन गर्न तथा परामर्श दिन सक्ने
 • अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा रिर्पोट तयार गर्न सक्ने ।
 • कम्प्युटर सम्वन्धी राम्रो ज्ञान (Msword, Excel, PowerPoint, Email and Internet)भएको ।

ङ) सेवा, सुविधा तथा तलवभत्ता: संस्थाको नियमानुसार

च) विदाः संस्थाको नियमानुसार

छ) कार्यक्षेत्र: कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्र ( सिस्ने गाउँपालिका र भुमे गाउँपालिका रुकुम पुर्व)

ज) सेवाको किसिम: करार

३.कृषि संयोजक(Agriculture Coordinator)

क) आवश्यक संख्या: एक) जना

ख) तह: अधिकृत स्तर छैटौ

ग) उमेर: २५ बर्ष पुरा भइ ४५ बर्ष ननाघेको ।

घ) आवश्यक योग्यता तथा अनुभवः

 • कृषि विज्ञान विषयमा स्नातक तह उतर्णि गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्ष कार्य अनुभव भएको कृषि विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा मा १ वषर्को कार्य अनुभव भएको ।
 • समन्वय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुभव तथा क्षमता भएको
 • तालिम, अन्तर्कृया, छलफल संचालन गर्न तथा परामर्श दिन सक्ने
 • अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा रिर्पोट तयार गर्न सक्ने ।
 • कम्प्युटर सम्वन्धी राम्रो ज्ञान (Msword, Excel, PowerPoint, Email and Internet)भएको ।

ङ) सेवा, सुविधा तथा तलवभत्ता: संस्थाको नियमानुसार

च) विदाः संस्थाको नियमानुसार

छ) कार्यक्षेत्र: कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्र ( सिस्ने गाउँपालिका र भुमे गाउँपालिका रुकुम पुर्व)

ज)सेवाको किसिम: करार

४. व्यवसाय/उधम विकास अधिकृत(Business/Enterprise Development Officer)

क) आवश्यक संख्या: एक) जना

ख) तह:अधिकृत स्तर छैटौ

ग) उमेर: २५ बर्ष पुरा भइ ४५ बर्ष ननाघेको ।

घ) आवश्यक योग्यता तथा अनुभवः

 • ब्यवस्थापन तथा कृषि मा स्नातक तह उतर्णि गरी उद्यम विकासको कार्य क्षेत्रमा ३ वर्ष कार्य अनुभव भएको । वा अन्य विषयमा स्नातक गरी CTEVT वाट उधम विकास विषयमा तालिम/अध्ययन पुरा गरि ३ वर्ष को कार्यअनुभव भएको।  
 • समन्वय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुभव तथा क्षमता भएको ।
 • तालिम, अन्तक्रिया, छलफल संचालन गर्न तथा परामर्श दिन सक्ने ।
 • अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा रिर्पोट तयार गर्न सक्ने ।
 • कम्प्युटर सम्वन्धी राम्रो ज्ञान (Msword, Excel, PowerPoint, Email and Internet)भएको ।

ङ) सेवा, सुविधा तथा तलवभत्ता: संस्थाको नियमानुसार

च) विदाः संस्थाको नियमानुसार

छ) कार्यक्षेत्र: कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्र ( सिस्ने गाउँपालिका र भुमे गाउँपालिका रुकुम पुर्व)

ज) सेवाको किसिम: करार

५. बाल संरक्षणअधिकृत( Child Protection Officer)

क) आवश्यक संख्या: एक) जना

ख) तह: अधिकृत स्तर छैटौ

ग) उमेर: २५ बर्ष पुरा भइ ४५ बर्ष ननाघेको ।

घ) आवश्यक योग्यता तथा अनुभवः

 • स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बालबालिका क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको कार्य अनुभव भएको ।
 • तथ्यांक र सूचनाहरुको विश्लेषण गरी प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।
 • समन्वय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुभव तथा क्षमता भएको

ङ) सेवा, सुविधा तथा तलवभत्ता: संस्थाको नियमानुसार

च) विदाः संस्थाको नियमानुसार

छ) कार्यक्षेत्र: कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्र ( सिस्ने गाउँपालिका र भुमे गाउँपालिका रुकुम पुर्व) ।

ज) सेवाको किसिम: करार

.इन्जिनियर(Engineer)

क) आवश्यक संख्या:एक) जना

ख) तह: अधिकृत स्तर छैटौ

ग) उमेर: २५ बर्ष पुरा भइ ४५ बर्ष ननाघेको ।

घ) आवश्यक योग्यता तथा अनुभवः

 • सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित क्षेत्रमा १ बर्षको कार्यानुभव भएको वा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ गरी ५ पाँच वर्षको कार्यानुभव भएको ।
 • तथ्यांक र सूचनाहरुको विश्लेषण गरी प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।
 • समन्वय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुभव तथा क्षमता भएको

ङ) सेवा, सुविधा तथा तलवभत्ता: संस्थाको नियमानुसार

च) विदाः संस्थाको नियमानुसार

छ) कार्यक्षेत्र: कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्र ( सिस्ने गाउँपालिका र भुमे गाउँपालिका रुकुम पुर्व) ।

ज) सेवाको किसिम: करार

.लेखा तथा प्रशासन अधिकृत( Account/Admin Officer)

क) आवश्यक संख्या: एक) जना

ख) तह: अधिकृत स्तर छैटौ

ग) उमेर: २५ बर्ष पुरा भइ ४० बर्ष ननाघेको ।

घ) आवश्यक योग्यता तथा अनुभवः

 • व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तह उतीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ३ बर्षको कार्यानुभव भएको ।
 • लेखा व्यवस्थापन जस्तै: संस्थाको नीति नियमावली बमोजिम खरिद प्रक्रियाको व्यवस्थापन, लेखा कार्य योजना, फामास सफ्टवेयरको ज्ञान भएको तथा लेखा प्रतिवेदन अंग्रेजी र नेपाली भाषामा तयार गर्न सक्ने ।
 • संस्थाको निती अनुसार कर्मचारीहरुको विदा स्वीकृति तथा कार्ययोजना अनुसार प्रशासनिक कार्य गर्न सक्ने ।
 • समन्वय तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुभव तथा क्षमता भएको ।
 • कम्प्युटर सम्वन्धी अन्य ज्ञान भएको ।

ङ) सेवा, सुविधा तथा तलवभत्ता:  संस्थाको नियमानुसार

च) विदाः संस्थाको नियमानुसार

छ) कार्यक्षेत्र:  कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्र ( सिस्ने गाउँपालिका र भुमे गाउँपालिका रुकुम पुर्व)

ज)सेवाको किसिम: करार

नोट: महिला, दलित, जनजाति, स्थानीय तथा परियोजनाको प्रथम चरणमा कार्य गरेको लाई विशेष ग्राह्यता दिइने छ ।

आवेदन दिने विधि: आवेदकले संस्थाको कार्यालयमा आई सोझै आवेदन पेश गर्न सक्ने र संस्थाको इमेल ठेगानामा पठाउन सक्ने छन ।

छनौट प्रक्रिया: आवेदकले पेश गरेको निवेदन तथा वायोडाटाका आधारमा छोटो सुचीमा छनौट गरीने छ । आवेदकहरु मध्ये छोटो सुचिमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र परीक्षामा समावेश गरिने छ । फोन तथा अन्य संचार माध्यमबाट संस्थालाई प्रभाव पार्न प्रयास गर्ने उम्मेदवारहरु स्वतः अयोग्य ठहर गरिने भएकोले त्यस्तो प्रयास नगर्न  हुन समेत सूचित गरिन्छ ।

आवेदन दिने सम्पर्क ठेगाना तथा ईमेलः

रुकुमेली समाज विकास केन्द्र

मुसिकोट नगरपालिका न.पा. ०१ रुकुम, खलंगा

ईमेलrukumelisamaj@gmail.com

वा

मानव अधिकार,वातावरण विकास अभियान अनुसन्धान केन्द्र नेपाल (हुरेडकार्स) नेपाल, सिस्ने गाउँपालिका वडा नं ६ रुकुमकोट, रुकुम पुर्व ।   

इमेलrukumhuredcarc@gmail.com

उमेदवारलाई  छनोट गर्ने वा नगर्ने अधिकार संस्था एवम साझेदार संस्थामा निहित रहनेछ ।                                                                           

....................

पदपूर्ति समिति

सदस्य सचिव


LIS Nepal Pvt. Ltd. (Sister Concern of Yomari Group of Companies)

SR. SOFTWARE ENGINEER - BI

Action Youth Nepal

PROJECT ACCOUNTANT

Radiant Digital Hub Pvt. Ltd.

Creative Content Writer

DANG FEED INDUSTRIES PVT. LTD.

Accounts and Taxation Manager

Backward Society Education (BASE)

TENDER NOTICE FOR VOCATIONAL TRAINING

Strengthening Systems for Better Health

Technical Coordinator – Private Sector Engagement

National Environment and Equity Development Society (NEEDS Nepal)

Monitoring and Evaluation Associate (M&E Associate)

DV EXCELLUS Pvt. Ltd

Various Position

CBM Nepal Country Office

Short term Consultant

British Gurkhas Nepal

Head Chef

Winrock International-REPSO Nepal

Office Driver

Sagar Group

Area Sales Manager

GEMS School

Receptionist

Pentagram Pvt. Ltd

Business Development Officers

HLE Nepal

Office Support

Deba Jyoti Group Holding and Investment Pvt. Ltd.

Jr. Developer

Technology sales Pvt Ltd

Senior Laravel Developer

Koshi Victim\'s Society (KVS)

Expression of Interest (EOI)

Wiseyak Solutions Pvt. Ltd

Full Stack Developer

Rigo Technologies

ASP.NET (C#) Developers

SmartMobe Solutions Pvt. Ltd.

Sr. Web Developer

Pegotec Pte. Ltd.

Senior PHP developer

MarphaTech Pvt. Ltd

React Native Developer

Team Consult Pvt. Ltd.

Municipal Coordinators

InfoTmT

QA Engineer