Tuki Association Sunkoshi

Tuki Association Sunkoshi
Tuki Association Sunkoshi is a member-based non-governmental, non-profit social development organization registered in the District Administration Office of Sindhupalchok and the Government of Nepal in 1992, and is affiliated with the Social Welfare Council (SWC).
Apply Before: 22 Dec, 18

Detailed Job Description / Requirements:

समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द्र भवन निर्माणकार्यको लागि टेन्डर (शिलबन्दी दरभाउपत्र) आह्वान सम्बन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०८/२०)

यस संस्था र अन्तराष्ट्रिय अध्ययन तथा सहयोग केन्द्रको साझेदारितामा सञ्चालन भइरहेको सुशासन परियोजनामा बाह्रविसे नगरपालिका वडा नं. ८, मानेश्वाँरामा समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द्र (प्यासेज सहितको २ कोठे)भवन  निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजतप्राप्त फर्म कम्पनीहरुबाट फर्म दर्ता (नवीकरण सहित), भ्याट दर्ता, आ.व.२०७४।०७५ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु संलग्न राखी यस टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रिय कार्यालय सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६, थुम्पाखरमा मिति २०७५ साल पौष ५ गते अपरान्ह ४ वजे भित्र रितपूर्वकको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिन्छ । कोटेशन फारम (RFQ)टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रिय कार्यालय सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६, थुम्पाखरबाट रु. १,०००।–(फिर्ता नहुने गरी) नगद भुक्तानी गरी लिन सकिने छ । साथै छनौट भएको फर्म/सप्लायर्सले सम्झौतामा उल्लेखित अनुमानित लागत मूल्यको ३.५ प्रतिशत रकम (कार्य सम्पन्न पश्चात फिर्ता हुनेगरी) सप्लायर्सका क्षमता एवं कार्य सम्पन्न सुनिश्चितता बापत संस्थाको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

तपसिल

सि.नं.

हालको ठेगाना

साविक गा.वि.स.

निमार्ण गनुपर्ने

कैफियत

बाह्रविसे नगरपालिका–८

मानेश्वाँरा

समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द भवन निर्माण (प्यासेज सहितको २ कोठे)

 

नोटः थप जानकारीका लागि यस संस्थाको टेलिफोन नं. ०१–६२२२६४२/०११–६२०४३६मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

Job Overview
Tender
1
Contract
Please check details below.
Please check details below.
06 Dec, 18
22 Dec, 18
Damak

To apply:

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.

Go to Top