Tuki Association Sunkoshi

Tuki Association Sunkoshi

Detailed Job Description / Requirements:

टुकी संघ सुनकोशी
सिन्धुपाल्चोक

आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

टुकी संघ सुनकोशी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विगत २४ वर्ष देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जीविको पार्जन, जवाफदेहिता प्रबर्धन, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा एकीकृत सामुदायिक विकासमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्दै आइरहेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था हो । 

यस संस्थाले विभिन्न साझेदार संस्थासंगको समन्वय र साझे दारिता गरी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको र हालनिम्न कार्यक्रमका लागि तल उल्लेखित मानवस्रोतको आवश्यकता परेकाले २१ वर्ष पूरा भएका योग्य नेपाली नागरिकबाट टुकी संघ सुनकोशीको चौतारा स्थित परियोजना कार्यालय वा jobs.tukiassociation@gmail.com मा आईआफ्नो शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, तालीम, अनुभव आदि प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु रव्यक्तिगत विवरण (ऋख्) संलग्न राखी निवेदन दिन सकिने गरी मिति २०७३ फागुन २५ गते यो विज्ञापनको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । इच्छुक व्यक्तिबाट मिति २०७३ चैत्र १ गते दिउसो ३ः०० बजे भित्र तोकिएको स्थाानमा आइपुग्ने गरी दरखास्त पेश गर्न जानकारी गराइन्छ । 

कार्यक्रम तथा साझेदार संस्था: Save the Children संगको साझेदारितामा सञ्चालित Strengthening Community Resilience अन्तर्गत शिक्षा कार्यक्रमकार्यक्रम संयोजक

पद: कार्यक्रम संयोजक

आवश्यक पद संख्या:

कामगर्नु पर्ने स्थान: कार्यक्रम सञ्चालित फुल्पिङ्डॉडा, सॉगाचोक र आवश्यक्ताका आधारमा अन्यगा.वि.स आवश्यक न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव: शिक्षा विषयमा कम्तीमा स्नातकतह वा सो सरह उतीर्ण (स्नातकोत्तर उत्तीर्ण लाई प्राथमिकता) गरी परियोजना चक्रको ज्ञान एवं project log frame अनुसार परियोजना व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालन लगायत जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सरकोरवालासंग प्रभावकारी समन्वयमा काम गर्न सक्ने र परियोजनाको व्यवस्थापकी यएवं नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर २ वर्ष काम गरेको अनुभवभएको । अंग्रेजी भाषामा योजना बनाउन, प्रतिबेदन तयार गर्न र प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्ने । Computer प्रबिधिमा दक्ष ।

वान्छनीय योग्यता तथा क्षमता: सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी वि.व्य.स., शि.अ.संघ, जि.शि.का, गा.वि.स., विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था अभिभावक, बालबालिका, र अन्य सरोकारवालाहरुसंग मिलेर शिक्षा को माध्यमबाट समुदायको समुत्थानशीलता अभिबृद्धि गर्न गराउन सक्ने क्षमता भएको । विद्यालय पुननिर्माण तथा समुदायस्तरका बालक्लबर बाल सञ्जालको संस्थागत विकास एवं विद्यालयीय शैक्षणिक गतिबिधिमा प्राबिधिक सहयोग पुयाउन र तालीम गोष्ठी सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न सक्ने । 

कार्यक्रम तथा साझेदार संस्था: Save the Children संगको साझेदारितामा सञ्चालित सबल कार्यक्रम

पद: लेखा तथा प्रशासन अधिकृत

आवश्यक पद संख्या:

कामगर्नु पर्ने स्थान: कार्यक्रम सञ्चालित गा.वि.स. र परियोजना कार्यालयव्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह उतीर्ण (स्नातकोत्तर उत्तीर्ण लाई प्राथमिकता) गरी प्रभावकारी ढंगमा लेखा स्रेस्ता राख्न सक्ने, साझेदार संस्थाको नीतिनियम र compliance एवं संस्थागत नीतिनियम र compliance लाई बुझी सो अनुसार  आर्थिक, प्रशासनिक, मानव संसाधन र logistic व्यवस्थापन गर्न सक्ने । उल्लेखित काम सम्बन्धी कम्तीमा २ वर्षको कार्य अनुभव भएको । Computer software  विषेषतः FAMAS software  मा लेखा स्रेस्ता राख्ने र सो मा नै reporting गर्न सक्ने क्षमता भएको । अंग्रेजी भाषामा बजेट बनाउन, बजेट नोट तयार गर्न र आवश्यक्तानुसार आर्थिक प्रतिबेदन तयार गर्न र प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्ने ।

वान्छनीय योग्यता तथा क्षमता: व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण एवं लेखा, प्रशासन, मानव संसाधन र logistic व्यवस्थापनमा ३ वर्ष भन्दा बढीको सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान, सीप र अनुभवप्राप्त गरी  Basic computer package लगायत FAMAS software मालेखा राख्ने ज्ञान सीप र अनुभवभएको ।

कार्यक्रम तथा साझेदार संस्था: Center for International Studies and Cooperation (CECI) संगको साझेदारितामा सञ्चालित Sustainable Use of Technology for public Sector Accountability कार्यक्रम

पद: जिल्ला कार्यक्रम संयोजक

आवश्यक पद संख्या:

कामगर्नु पर्ने स्थान:  कार्यक्रम सञ्चालित गा.वि.स.,/नगरपालिका  र संघको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन, समाज शास्त्र वा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकतह वा सो सरह उतीर्ण (स्नातकोत्तर उत्तीर्ण लाई प्राथमिकता) गरी परियोजना चक्रको ज्ञान एवं project log frame अनुसार परियोजना व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालन लगायत जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सरकोरवालासंग प्रभावकारी समन्वयमा काम गर्न सक्ने र परियोजनाको व्यवस्थापकी यएवं नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर सामुदायिक विकास, सुसासन र जवाफदेहिता विषयमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको । अंग्रेजी भाषामा योजना बनाउन, प्रतिबेदन तयार गर्न र प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्ने । Computer प्रबिधिएवं सूचना प्रबिधिमा राम्रो ज्ञान, सीप र अनुभव भएको  ।

वान्छनीय योग्यता तथा क्षमता: सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरी जिल्ला स्तरीय एवं गा.वि.स.स्तरीय सरोकारवाला निकायसंग प्रभावकारी समन्वयगर्न सक्ने ।  जिल्लाएवं  स्थानीय स्तरमा जवाफदेहिता र शुसासन सम्बन्धी ज्ञान सीप र अनुभवबाट तालीम सञ्चालन र सहजीकरण गर्न सक्ने क्षताभएको  । सूचना प्रबिधिको माध्यमबाट समुदायमा पु¥याउनु पर्ने सार्बजनिक सेवामा समुदायको पहु‘च अभिबृद्धि गराउनका लागि समन्वयगरी सो को पैरबीगर्न सक्ने क्षमता भएको ।  कम्प्युटर र आधुनिक सूचना प्रबिधिमा रुची राख्ने र सो सम्बन्धी ज्ञान सीप भएको । जवाफदेहिता एवं सूचनामा जन अधिकार विषयमा नीतिगत जानकारी भएको ।

कार्यक्रम तथा साझेदार संस्था: Center for International Studies and Cooperation (CECI) संगको साझेदारितामा सञ्चालित Sustainable Use of Technology for public Sector Accountability कार्यक्रम

पद: एरिया  कार्यक्रम संयोजक

आवश्यक पद संख्या:

कामगर्नु पर्ने स्थान: कार्यक्रम सञ्चालित गा.वि.स.,/नगरपालिका  र संघको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन, समाज शास्त्र वा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा दश जोड २ वा प्रविणता प्रमाण पत्रतह वा सो सरह उतीर्ण (स्नातक उत्तीर्ण लाई प्राथमिकता) गरी परियोजना चक्रको ज्ञान एवं project log frame अनुसार परियोजना व्यवस्थापनमा जिल्ला कार्यक्रम संयोजकलाई सहयोग गर्न सक्ने । स्थानीयतहमा सरकोरवाला संग प्रभावकारी समन्वयमा काम गर्न सक्ने र परियोजनाको  लागि स्थानीय स्तरको व्यवस्थापकीय  एवं नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर सामुदायिक विकास, सुसासन र जवाफदेहिता विषयमा कम्तीमा २ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको । अंग्रेजी र नेपाली भाषामा योजना बनाउन, प्रतिबेदन तयार गर्न र प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्ने । Computer प्रबिधिएवं सूचना प्रबिधिमा  राम्रो ज्ञान, सीप र अनुभव भएको  ।

वान्छनीय योग्यता तथा क्षमता: स्नातकतह उत्तीर्ण गरी जिल्लाको क्षेत्रीय र इलाका स्तरीय एवं गा.वि.स.स्तरीय सरोकारवाला निकायसंग प्रभावकारी समन्वयगर्न सक्ने । जवाफ देहिता र शुसासन सम्बन्धी ज्ञान सीप र अनुभव भएको  । सूचना प्रबिधिको माध्यमबाट समुदायमा पुयाउनु पर्ने सार्बजनिक सेवामा समुदायको पहु‘च अभिबृद्धि गराउनका लागि समन्वय एवं सो को पैरबीगर्न सक्ने क्षमता भएको ।  कम्प्युटर र आधुनिक सूचना प्रबिधिमा रुची राख्ने र सो सम्बन्धी ज्ञान सीप भएको । सूचनामा जन अधिकार विषयमा नीतिगत जानकारी भएको

उक्त सबै पदका लागि:

पारिश्रमिक: स्थाको नियमानुसार 

परीक्षाको किसिम: लिखित र मौखिक र प्रयोगात्मक

अन्य अपेक्षित क्षमता:

  • समुदाय परिचालन, सामाजिक परिचालन, र उल्लेखित विषयमा समस्या तथा सवाल पहिचान गरी समाधानका उपाय समुदायस्तरमै दिन सक्ने ।
  • तथ्यांक/सूचनाहरुको सङ्कलन, विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बनाउने सक्ने । 
  • प्रभावकारी सञ्चार सम्पर्क र सरोकारवाला संग राम्रो समन्वय गरेर कामगर्न सक्ने ।
  • समयको चाप र कामको चापमा पनि काम गर्न रुचाउने ।  

छनौट प्रक्रिया: दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुले पेश गरेको कागजातको अध्ययन विश्लेषणबाट योग्यता, तालीमएवं अनुभवका आधारमा सर्टलिष्टगरी सर्टलिष्टमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित तथा मौखिक परीक्षामा सहभागी गराइनेछ ।

नोट: माथिको योग्यता, क्षमता तथा अनुभव भएका स्थानीय,महिला, दलित, जनजातिलाई आवेदन दनप्रोत्साहित गरिन्छ । 

पुनश्चः फोन तथा अन्य माध्ययमबाट संंस्थालाई प्रभाव पार्न प्रयास गर्ने उम्मेदवारहरु स्वतः अयोग्य ठहर गरिने भएकाले त्यस्तो प्रयास नगर्न सूचित गरिन्छ । 

पदपूर्ति समिति
टुकी संघ सुनकोशी

Job Overview
Development / Administrative
Few
Full Time
Please check vacancy details.
Please check vacancy details
08 Mar, 17
07 Apr, 17
Sindhupalchowk

To apply:

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.

Go to Top