Aasaman Nepal

Aasaman Nepal
Aasaman Nepal (ASN) with the vision of happy and healthy children is currently working in 15 districts of Nepal, irrespective of geographical location. Dedicated to children’s education, health and rights, ASN works in various developmental themes; Health and nutrition, education, child protection, natural resource management, livelihood, and humanitarian response.
Show Other Postings
Apply Before: 23 Feb, 18

Detailed Job Description / Requirements:

आसमान नेपाल जनकपुर

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रकाशित मिति: २०७४/१०/२२ 

यस कार्यालयको लागी मार्च १, २०१८  देखि फेब्रुअरी २८, २०१९  (१ वर्ष) को लागि आवश्यक तपसिल बमोजिमका सामान तथा सेवाहरु खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इछुक इजाजत प्राप्त र प्रचलित कानुन बमोजिम योग्य आपुर्तिकर्ताले निबेदन सहीत आफुले प्राप्त गरेको फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र को प्रतिलिपी, पान नं, अ२ावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र संलग्न गरि तल उल्लेख गरिएकोे सेवा तथा सामाग्रीको दर भाउ (१ वर्षको लागि) सहित यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचि दर्ता गराउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सेवाको किसिम

  • सवारी साधन भाडा (कर, इन्धन, चालक भत्ता/खर्च आदि सुविधाहरु खुलाइएको) , 
  • बिधुतिय सामाग्री एवं उपकरणहरु आपुर्ति तथा बिधुतिय सामाग्री मर्मत कार्य
  • स्६ेशनरी मसलन्द खरिद तथा छपाई सम्बन्धि कार्य । 
  • इलोकत्रोनिक सामाग्रीहरु (डेस्कतप कम्प्युतर, ल्यापटप,प्रिन्टर,प्रोजेक्टर, भि८ियो क्यामेरा, क्यामेरा, फोतोकपी, मेशिन इत्यादी (ब्राण्ड र अन्य विवरण खुालाएर) र मर्मत कार्य 
  • फर्निचर, फर्निसिङ आदीका समान आपुर्तिर/मर्मत कार्य
  • सफ्टवेयर, हार्डवेयर र नेतवर्ककिङ  सम्बन्धि निर्माण तथा मर्मत 
  • श्रव्य दृश्य छयांकन, रेकड्ड, बिज्ञापन तथा सूचना प्रशारण सम्बन्धी
  • हल भाडा, होतल आबास (उपलब्ध सुविधाहरु सहित) सम्बन्धी
  • क्यातरिड्ड ( प्याकेज, खाना र चियाखाजा अलग अलग, अन्य थप) सेवा 
  • बिभिन्न सवरी साधान खरिद (जिप, मोटरसाइकल) तथा मर्मत सम्बन्धी

निबेदन आइपुग्ने ठेगाना:

आसमान नेपाल, रामानन्दचोक जनकपुरधाम 

तलिफोन नं ०४१- ५२२४७३

नोत: सूचिकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार कार्यालयमा निहित रहने छ ।

From ansvacancy@gmail.com, aasaman@gmail.com,aasamanandhn@wlink.com.np

Job Overview
Consulting & Professional Services
Full Time
Please check vacancy details.
Please check vacancy details
09 Feb, 18
23 Feb, 18
Janakpur

To apply:

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.

Go to Top